TRUNG TÂM TIẾP VẬN THĂNG LONG

05/11/2018Từ

Tên dự án: Trung tâm Tiếp vận Thăng Long
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tiếp vận Thăng Long
Địa điểm: KCN Thăng Long 2, Hưng Yên
Quy mô: 38.000 m2
Phạm vi công việc: Nhà thầu chính
Thời gian thi công: 2012 – 2013